SHT-Ryhmä


Valitse Yritys


Kirjaudu järjestelmään

Kirjaudu

Etsi

Rekisteriseloste

1 REKISTERIN NIMI

LikeIT – Työnhakijarekisteri

2 REKISTERIN PITÄJÄ

Suomen Henkilöstötalo Oy

Puutarhakatu 45B, 20100 Turku.
Puh: 010 2306 500
Fax: 010 2306 501
Y-tunnus: 2222971-1

3 REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Mika Varpula

Suomen Henkilöstötalo Oy
Puutarhakatu 45 A
20100 Turku
Puh: 010 2306 500
Fax: 010 2306 501

4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käytetään työnhakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa sekä valitsemisessa tiettyyn Suomen Henkilöstötalo Oy:n, Suomen Henkilöstötalo Oy:n tytäryhtiön, Suomen Henkilöstötalo Oy:öön konsernisuhteessa olevaan yhtiöön tai osakkuusyhtiön taikka edellä mainitun/mainittujen asiakkaan tarjoamaan tai avoimena olevaan työtehtävään. Henkilötietoja käytetään myös työnhakijan ja Suomen Henkilöstötalon välisen asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai henkilötietolain mukaiseen asialliseen yhteyteen.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Työnhakijan perustiedot:
Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, kieli, siviilisääty, ajokorttitiedot, valokuva.

Koulutus ja kokemustaidot
Koulutus, kielitaito, käydyt kurssit, ammatti, työkokemus, mahdollinen erityisosaaminen, ajokorttitiedot, nykyinen sekä aiemmat työsuhteet sekä niiden kesto ja laatu, suosittelijat.
Harrastukset
Harrastukset ja mielenkiinnon kohteet.

Työnhakijan toiveet
Toiveet työhön sijoittumisesta ja työpaikasta, palkkatoive, toivottu työntekoalue, toivottu työn aloittamis- sekä päättymisajankohta, irtisanomisaika sekä muita toiveita.

6 REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään työnhakijalta itseltään sekä henkilö- ja soveltuvuusarviotesteistä.

7 HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta Suomen Henkilöstötalon, Suomen Henkilöstötalon tytäryhtiön, Suomen Henkilöstötalo Oy:öön konsernisuhteessa olevan yhtiön tai osakkuusyhtiön taikka edellä mainitun/mainittujen asiakkaan ulkopuolisille tahoille ilman työntekijän antamaa suostumusta. Muutoin Suomen Henkilöstötalo voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Osa henkilötiedoista saattaa fyysisesti sijaita Suomen Henkilöstötalo Oy:n käyttämien alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötieoja ei siirretä Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.

8 REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Rekisterillä ei ole yhteyttä muihin henkilörekistereihin.

9 REKISTERIN SUOJAAMINEN JA KÄYTTÖOIKEUDET

Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain ennalta määritellyillä henkilöillä.

Rekisterin käyttöä seurataan ja valvotaan Suomen Henkilöstötalon määrittelemillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

10 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa 3 sanotulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.